Reklamační řád

Infobar icon

Pracujeme naplno! Poštovné zdarma!

Vyberte si typ vozidla
 
 
 
 
 

Reklamační řád internetového obchodu AIR-CENTRUM.CZ

 

upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen "RP") Úvodní ustanovení.

1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě AIRCENTRUM.SK je AUTOSERVIS R-CENTRUM s.r.o. / Mgr. Adrián Ruman, Zlaté Klasy 822, 930 39.

2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu / ů nebo služby / žeb).

3. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.

4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných objednatelem, kterým se požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

 

Postup vyřizování reklamací.

  • Ve smyslu tohoto RP, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci osobně, písemně, nebo elektronickou poštou.
  • Z reklamace musí být zřejmé zejména: • kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu), • předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá, • komu je reklamace adresována, • datum podání reklamace, • podpis objednatele nebo podpis Oprávněné osoby spolu s plnou mocí.
  • V případě podání reklamace elektronickou poštou nebo písemně Oprávněnou osobou jménem objednatele musí být k reklamaci přiloženy plnou moc k zastupování objednatele ve věci reklamace.
  • Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku bude považována za neoprávněnou.

5. Kupující musí předem dohodnout s prodávajícím o způsobu doručení reklamované součástky, zejména pokud je potřebný převoz auta odtahovou službou nebo hrozí jiné náklady spojené s reklamací.

6. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvýše 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Objednatel vydá klientovi o vyřízení reklamace písemný doklad.

7. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje: • při poštovních zásilkách - den doručení reklamace do podatelny sídla objednavatele • při osobním doručení - datum na kopii reklamace, kterým potvrdí objednatel doručení • při doručení elektronickou poštou - den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty objednavatele.

8. Přeprava je hrazena stranou kupujícího. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Zboží je z hygienických důvodů na reklamaci přijat jen řádně vyčištěn.

9. Zásilka musí být kompletní a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. 10. Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

11. Reklamácia je uznaná v pripade ak tlmič: má deravý vak, viditeľne tečie olej alebo búcha počas jazdy. Estetické chyby ako škabance a preliačeniny sa neuznajú ako dôvod reklamácie. Reklamácia sa neuznáva ak nefunkčnosť súčiastky bola spôsobená neodbornou montážou, dopravnou nehodou, prírodnou alebo inou katastrofou. Reklamácia sa neuznáva ak dôjde k úprave súčiastky alebo sa súčiastka namontuje na upravený podvozok. Pri montáži nového kompresora je potrebné odstrániť všetky zdroje úniku vzduchu v systéme. Porucha kompresora spôsobená inou chybou v systéme (napr. deravý vankúš pruženia) sa neuznáva ako reklamácia.

12. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

13. Chybný alebo poškodený tovar bude opravený, vymenený alebo bude vrátená kúpna cena.

14. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

15. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.
 

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 20.2.2018 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze